ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia następujące świadczenia:

 • pielęgnacyjne;
 • rehabilitacyjne;
 • lecznicze;
 • dietetyczne;
 • w zakresie terapii zajęciowej;
 • w zakresie promocji zdrowia;
 • opieka duszpasterska.

Celem pobytu podopiecznego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym jest:

 • poprawa stanu zdrowia;
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
 • aktywizacja i usprawnienie ruchowe;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i opieki;
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności;
 • umacnianie zdrowia;
 • przygotowanie chorego i jego rodziny-opiekunów, bliskich do samoopieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych.

 

Organizacja udzielanych świadczeń

Zakład posiada umowę z Podkarpackim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, która obejmuje wyłącznie finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług medycznych. Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu zdrowia nie finansuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania.  Zgodnie z art. 34 a osoba przebywająca w zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

 

Usługi lecznicze

 • opieka lekarską, leczenie farmakologiczne, kontynuacja leczenia farmakologicznego poszpitalnego,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne, ustalanie i stosowanie diety.

 

Rehabilitacja

Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia. Stanowi nieodłączny element postępowania leczniczego w większości schorzeń, niezależnie od wieku pacjenta. Celem jej jest przywracanie lub kompensacja utraconych funkcji w następstwie choroby, urazów lub kalectwa i ubytków somatycznych za pomocą fizycznych środków, stosowanie działań usprawniających i terapeutycznych a zwłaszcza ruchu. W niektórych specjalnościach medycznych spełnia rolę podstawowego środka leczniczego. W innych przyspiesza proces rekonwalescencji, jeszcze w innych przypadkach polega na ćwiczeniu nie objętych zmianami chorobowymi części ciała w celu uzyskania kompensacyjnej poprawy sprawności ogólnej. Do niewątpliwych zalet rehabilitacji należy brak skutków ubocznych często występujących przy leczeniu farmakologicznym, jak również dodatni na ogół wpływ na stan psychiczny pacjenta.

W naszej placówce stosowana jest kinezyterapia, obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem. Stanowi podstawę rehabilitacji leczniczej. Jest to zespół odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych, mających na celu zwiększenie zakresu ruchów w stawach, wzmocnienie siły mięśniowej i podniesienie sprawności ogólnej u osób dotkniętych chorobą lub kalectwem w obrębie narządu ruchu.

Rehabilitacja odbywa się przy użyciu: UGUL, rotorów, rowerów rehabilitacyjnych, tablic do ćwiczeń manualnych, chodzików

Każdy pacjent ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez korzystanie z usprawniania fizycznego w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zleconych przez lekarza. Osoby leżące są objęte rehabilitacją w formie gimnastyki przyłóżkowej. Osoby bardziej sprawne fizycznie mogą korzystać z ćwiczeń zwiększających siłę mięśniową, poprawiających zakresy ruchu w stawach, jak również doskonalić chód (w zależności od możliwości ogólnozdrowotnych pacjenta- samodzielnie, ze sprzętem pomocniczym bądź asekuracją osób drugich).

 

Terapia zajęciowa

Uzupełnieniem rehabilitacji prowadzonej w ZPO jest terapia zajęciowa, która ma na celu zmotywowanie pacjentów do większego uczestnictwa w życiu społecznym zakładu poprzez ergoterapię (naukę samoobsługi), terapię muzyczną, terapię mowy i czytania, arteterapię oraz inne formy terapii, jak: rekreacyjną, edukacyjną, relaksacyjną.