ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego jest:

  • podanie do ZPO;
  • wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub; 
  • wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych; 
  • wywiad pielęgniarki środowiskowo/ rodzinnej lub pielęgniarki oddziału szpitalnego wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731).

Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Do kwalifikacji pacjenta niezbędne jest:

Prosimy o pobranie wymaganych dokumentów za pomoca odnośników powyżej.