ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (na podstawie art. 24, 24a 24b, 24c i 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”) oraz ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej osób represjonowanych z powodów politycznych ( Dz.U. 2017 poz. 1386) mają:

 

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,

 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • Kobiety w ciąży,
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej lub osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których  mowa wyżej w dniu zgłoszenia.

            W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

            Świadczenia ambulatoryjne z zakresu rehabilitacji leczniczej powinny być udzielane ww. osobom poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących, ale w przypadku tych świadczeń data udzielania świadczenia może zostać wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.