ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 
Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów


Skierowania na badania laboratoryjne, konsultacyjne oraz badania dodatkowe wydawane są na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).

 

Na badanie lekarskie student/uczeń/kandydat do szkoły powinien zgłosić się z:

  1. Wypełnionym skierowaniem pisemnym ze szkoły, w której uczeń ma zamiar rozpocząć naukę.
  2. Rodzicem lub opiekunem prawnym – w przypadku osoby poniżej 18 roku życia. W przypadku zgłoszenia się do ośrodka bez rodzica/opiekuna prawnego winien posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania (Zgoda_rodzica.pdf pobierz tutaj).
  3. Dokumentem tożsamości (aktualną legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem).
  4. W przypadku noszenia okularów, soczewek kontaktowych bądź aparatu słuchowego, należy je zabrać na wizytę.
  5. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych - kserem dokumentacji leczenia.
  6. W przypadku PADACZKI - aktualną opinią leczącego neurologa z badaniem EEG.
  7. Kserokopią orzeczenia i stopniu niepełnosprawności.
  8. Spisem leków aktualnie zażywanych na choroby przewlekłe.

 

Badania Sanitarno- Epidemiologiczne

 

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych są wykonywane po zakwalifikowaniu się do szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej. Są one niezbędne do odbycia praktyk zawodowych. Badania wykonywane są na własny koszt. W takim przypadku do Poradni Medycyny Pracy należy zgłosić się na umówioną wizytę ze skierowaniem wydanym przez szkołę/uczelnię wraz z wynikami wymazów (kał na nosicielstwo-dwa komplety kserokopii, oryginał do wglądu) i KSIĄŻECZKĄ ZDROWIA dla celów sanitarno-epidemiologicznych.