ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Medycyna Pracy

kafelek medycyna pracy

 

Poradnia Medycyny Pracy jest jednostką podstawową służby medycyny pracy powołana w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Poradnia Medycyny Pracy mieści się w Przychodni Rejonowej w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 54 na II piętrze w pokoju 222 i 224.

Rejestracja do Medycyny Pracy - telefonicznie w godzinach pracy poradni:

 • gabinet nr 222, tel. 17 2231 732 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:25
 • gabinet nr 224, tel. 17 2231 711 od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 - 14:25 oraz w środy do godz. 18:00.

Kontakt w sprawie zawarcia umowy na świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej:

 • tel. 17 2231 714, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W Poradni Medycyny Pracy przyjmują następujący lekarze:

 • lek. med. Agnieszka Kania,
 • lek. med. Anna Pszeniczna.

 

Organem kontrolującym podstawową służbę medycyny pracy jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Zadania Służby Medycyny Pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Osoby realizujące te zadania przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

 

 
Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów


Skierowania na badania laboratoryjne, konsultacyjne oraz badania dodatkowe wydawane są na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).

 

Na badanie lekarskie student/uczeń/kandydat do szkoły powinien zgłosić się z:

 1. Wypełnionym skierowaniem pisemnym ze szkoły, w której uczeń ma zamiar rozpocząć naukę.
 2. Rodzicem lub opiekunem prawnym – w przypadku osoby poniżej 18 roku życia. W przypadku zgłoszenia się do ośrodka bez rodzica/opiekuna prawnego winien posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania (Zgoda_rodzica.pdf pobierz tutaj).
 3. Dokumentem tożsamości (aktualną legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem).
 4. W przypadku noszenia okularów, soczewek kontaktowych bądź aparatu słuchowego, należy je zabrać na wizytę.
 5. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych - kserem dokumentacji leczenia.
 6. W przypadku PADACZKI - aktualną opinią leczącego neurologa z badaniem EEG.
 7. Kserokopią orzeczenia i stopniu niepełnosprawności.
 8. Spisem leków aktualnie zażywanych na choroby przewlekłe.

 

Badania Sanitarno- Epidemiologiczne

 

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych są wykonywane po zakwalifikowaniu się do szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej. Są one niezbędne do odbycia praktyk zawodowych. Badania wykonywane są na własny koszt. W takim przypadku do Poradni Medycyny Pracy należy zgłosić się na umówioną wizytę ze skierowaniem wydanym przez szkołę/uczelnię wraz z wynikami wymazów (kał na nosicielstwo-dwa komplety kserokopii, oryginał do wglądu) i KSIĄŻECZKĄ ZDROWIA dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

 

 

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

w zakresie badań Medycyny Pracy

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2255). Art. 1 pkt 2 i 26 ww. ustawy zmienia w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) terminy wykonania zawieszonych obowiązków w sprawie badań lekarskich pracowników.

 

Aktualne zasady przeprowadzania badań w zakresie medycyny pracy w czasie stanu zagrożenia epidemicznego:

 

 1. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych badań i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
 2. Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii.
 3. Badania wstępne i kontrolne może przeprowadzić i wydać orzeczenie lekarskie inny lekarz (w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzania badania wstępnego lub kontrolnego). W takim przypadku orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 180 dni od dnia odwołania stanu epidemii, a pracodawca kieruje pracownika na badania wstępne lub kontrolne. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza będzie wydane w formie zaświadczenia lekarskiego na druku Mz/L-1.

 

Wzór skierowania na badania w zakresie Medycyny Pracy: Skierowanie_na_badanie_lekarskie_wstepne_okresowe_kontrolne.pdf

Wzór umowy na badania w zakresie Medycyny Pracy: Umowa na badania MP.doc

Cennik badańCennik Medycyny Pracy.pdf (Uwaga: Cennik dotyczy wyłącznie usług realizowanych w przypadku zawarcia umowy na świadczenia z zakresu Medycyny Pracy).

 

 

Niejednokrotnie stwierdzamy brak opisu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy. W związku z tym przypominamy o prawidłowym wypełnianiu skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 607).

W przypadku wystąpienie nieprawidłowego skierowania przez pracodawcę zastrzega się możliwość nie przyjęcia pracownika w Poradni Medycyny Pracy ZOZ Ropczyce.

 

 

Badania do celów sanitano-epidemiologicznych są uregulowane w rozdziale 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.).

 

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają:

 • uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (skierowanie na te badania wystawia kierujący szkołą albo rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona),
 • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (skierowanie na te badania wystawia pracodawca albo zlecający wykonanie prac).

 

 

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r. poz. 2132, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 607).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).