ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Aktualności

OGŁOSZENIE

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że zatrudni lekarzy w:

- poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej z możliwością tworzenia aktywnej listy pacjentów;

- poradni Specjalistycznej (specjalista okulista, specjalista laryngolog);

- w Szpitalu Powiatowym im. Św. O. Pio w Sędziszowie Małopolskim:

            - Izbie Przyjęć,

            - Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

Dane kontaktowe:

Pan Tomasz Baran - Dyrektor – 451 051 029

Sekretariat – 17 22 18 – 312

Centrala: 17 22 18 – 616, 617,618

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz

pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.

Dane kontaktowe:

Pani Wioleta Cebula – Przełożona Pielęgniarek – 517 365 600

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, każdemu obywatelowi Ukrainy, który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej czy szpitala zostanie udzielona bezpłatna pomoc medyczna.

Można również zadzwonić na numer 800 190 590 i uzyskać informację po ukraińsku i rosyjsku.

 

W dni powszednie od 18:00 do 8:00 oraz w weekendy i święta całodobowo funkcjonuje Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna. W tym czasie można również dzwonić na numer 800 137 200 i  uzyskać informację po ukraińsku i rosyjsku.

 

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.

 

 

 

У зв’язку з збройним конфліктом в Україні будь-якому громадянину України, який звернеться до сімейного лікаря, спеціалізованої клініки чи лікарні, буде надано безкоштовну медичну допомогу.

Ви також можете зателефонувати за номером 800 190 590 та отримати інформацію українською та російською мовами.

У будні з 18.00 до 8.00, у вихідні та святкові дні Нічна та Святкова Охорона Здоров‘я працює цілодобово. У цей час ви також можете зателефонувати за номером 800 137 200 та отримати інформацію українською та російською мовами.

  

Документом, що підтверджує право на пільги, є довідка, видана Прикордонною охороною Республіки Польща, або відбиток штампа Прикордонної служби Республіки Польща в проїзному документі, що підтверджує законне перебування на території Республіки Польща після перетину кордону з 24 лютого 2022 р.

 

 

Ropczyce, dnia 18.06.2021 r.

 

  

Standard organizacyjny teleporady w ramach POZ

Standard organizacyjny teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.

     Rejestracja telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 18.00.

     W Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach świadczeń udzielających w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Pacjenci mają dostęp do:

 • Porady udzielonej w warunkach ambulatoryjnych
 • Porady udzielonej w warunkach domowych
 • Porady udzielonej przy wykorzystaniu dostępnych systemów łączności tj. teleporady

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORADY

 

1.   Teleporady w POZ są udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, położne w zakresie ich kompetencji:

1.1. teleporady są udzielane przy pomocy telefonicznego systemu łączności; w celu umówienia teleporady Pacjent powinien skontaktować się z wybraną przez siebie placówką

 

NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI

 • Przychodnia POZ Ropczyce – centrala: 17 22 18 616, 17 22 18 617, 17 22 18 618,

Numery bezpośrednie - 17 22 18 594, 17 22 31 754, 17 22 31 746, 17 22 31 702

 • Przychodnia POZ Sędziszów Małopolski – 17 22 20 850, 17 22 12 670
 • Filia POZ Będziemyśl – 17 22 26 018
 • Filia POZ Bystrzyca – 17 22 21 476
 • Filia POZ Czarna Sędziszowska – 17 745 56 36
 • Filia POZ Iwierzyce – 17 22 21 003
 • Filia POZ Lubzina – 17 22 12 124
 • Filia POZ Niedźwiada – 17 22 13 323
 • Filia POZ Zagorzyce – 17 22 26 129
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: Ropczyce – 17 22 31 742:
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: Sędziszów Młp. - 17 22 20 856

Osoba rejestrująca Pacjenta na wizytę (telefonicznie lub osobiście) wpisuje do terminarza przyjęć oraz informuje Pacjenta o dniu i godzinie teleporady oraz prosi o podanie kontaktu telefonicznego.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia podczas rejestracji teleporady wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

1.2. teleporadę można również umówić za pośrednictwem osoby trzeciej,

1.3. teleporady są udzielane w godzinach pracy placówki poz,

1.4. teleporada powinna być zrealizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się Pacjenta do podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności, osobistej lub w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

1.5. teleporada powinna być zapewniona Pacjentowi w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia bez zbędnej zwłoki.

2. Pacjent bez względu na sam fakt teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej, lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji czy brak dostępności lekarza, który miał udzielić teleporady, Świadczeniodawca niezwłocznie uzgadnia z Pacjentem nowy termin teleporady.

 

REALIZACJA TELEPORADY

 

Osoba udzielająca świadczenia jest zobowiązana do trzykrotnej próby nawiązania kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W sytuacji braku kontaktu z Pacjentem teleporada zostaje anulowana, a Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu celem ustalenia nowego terminu.

Teleporada następuje po przeprowadzeniu ankiety tożsamości Pacjenta. Personel medyczny zadaje Pacjentowi pytania weryfikujące tożsamość np. PESEL, adres zamieszkania, czy jest ktoś upoważniony do dostępu do dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia, czy Pacjent korzystał ze świadczeń w innej poradni w ramach naszej placówki.

W ramach teleporady lekarz/pielęgniarka/położna poz dokonuje oceny stanu Pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista (stacjonarna), wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje Pacjenta.

Istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia Pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta będzie ustalona w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

W uzasadnionych przypadkach personel medyczny może wystawić e-skierowanie, e -receptę, e-zwolnienie lekarskie, e-zlecenie na wyroby medyczne, zleca badania laboratoryjne lub obrazowe, interpretuje wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej, udziela informacji na temat przyjmowanych leków.

Personel medyczny w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentacje medyczną może skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną.

Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna poz podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez Pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.

REALIZACJA E-RECEPTY

 

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4 cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-recepty w aptece bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany Pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL. Leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach. Nie trzeba szukać apteki, która będzie miała (lub zamówi) wszystkie przepisane leki. Można kupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej. Jest to duże ułatwienie, jeśli zależy Pacjentowi na niższej cenie leku lub jeśli Pacjent jest w podróży.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie przepisane opakowania jednego leku trzeba wykupić w tej samej aptece, w której wykupiono pierwsze opakowanie. Można rozłożyć ten zakup w czasie i najpierw kupić tylko jedno opakowanie, a dopiero po jakimś czasie kolejne. Jednak po to kolejne opakowanie leku należy przyjść do tej apteki, w której kupiono pierwsze. Inna apteka go nie sprzeda.

REALIZACJA E-SKIEROWANIA

 

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e- skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS z 4 cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany Pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować osobiście lub telefonicznie u wybranego Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem podając 4-cyfrowy kod i PESEL.

 

SPOSÓB REALIZACJI E-ZWOLNIENIA

 

Lekarz elektronicznie wystawia i podpisuje e-zwolnienie. W przypadku gdy pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych (lekarzowi podpowie to system), Pacjent otrzymuje wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego, wraz z jego podpisem i pieczątką. W takiej sytuacji należy samemu dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy w ciągu 7 dni.

 

REALIZACJA E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

 

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-zlecenie na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

 

REALIZACJA ZLECEŃ DODATKOWYCH

 

W przypadku zlecenia badań dodatkowych tj. laboratoryjnych, badań EKG, zleceń dla pielęgniarki, wykonania iniekcji, lekarz poz wystawia zlecenia w programie informatycznym przychodni a zlecenia są realizowane w gabinecie zabiegowym.

 

AKTYWACJA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

 

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpośrednio można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej, w tym do:

 • E-recepty
 • E-skierowania
 • Wyników badań
 • Wypisu ze szpitala
 • Informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych
 • Świadczeń realizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania)
 • Wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków
 • Informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji)

Poprzez IKP Pacjent ma możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

 

Profilaktyka 40 PLUS - pakiet badań dla milionów Polaków

 

Program badań profilaktycznych dla Polaków w wieku od 40 lat i więcej oraz zniesienie limitów do specjalistów – to dwa kolejne elementy Programu odbudowy zdrowia Polaków, które w piątek przedstawił minister zdrowia dr Adam Niedzielski. Oba mają zacząć funkcjonować już 1 lipca.

- Epidemia koronawirusa wpłynęła na zmianę naszego stylu życia. Nagłe ograniczenie aktywności fizycznej oraz wzrost natężenia stresu spotęgował ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. W tym czasie zauważyliśmy mniejszą liczba przeprowadzonych badań w porównaniu do poprzedniego roku, które umożliwiłyby ich wczesne wykrycie, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie programu badań profilaktycznych 40 PLUS – poinformował dr Adam Niedzielski, Minister Zdrowia.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że w tym roku każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej będzie mógł otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych obejmującego od 6 do 12 rodzajów badań.

Zgodnie z założeniami programu, każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program Profilaktyka 40 PLUS. NFZ nie będzie organizował konkursu ofert. Placówki medyczne będą mogły zgłosić się do programu.

Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. Przewiduje się również możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna. Takie rozwiązanie byłoby przeznaczone dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP.

Informacja o tym, że dla danego uczestnika programu Profilaktyka 40 PLUS wystawione zostało e-skierowanie na badania, nie wymaga wydrukowania ani pobrania go z Internetowego Konta Pacjenta. Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent w celu wykonania badań, pobierze tę informację z systemu informatycznego – wystarczy zgłosić się do niej z dowodem osobistym.

Trzy pakiety badań

Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

 1. morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
 2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
 3. stężenie poziomu glukozy
 4. oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
 5. kreatynina
 6. badanie ogólne moczu
 7. kwas moczowy
 8. krew utajona w kale
 9. PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn

 1. pomiar ciśnienia tętniczego
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
 3. ocena miarowości rytmu serca

Cel wprowadzenia Profilaktyki 40 PLUS

Nowy program zdrowotny pn. „Profilaktyka 40 PLUS” zostanie wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie programu pilotażowego. Przyjęto, że będzie  realizowany  od 1 lipca  do 31 grudnia 2021 r.

Głównym jego celem jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Dominującymi przyczynami zgonów Polaków wciąż pozostają choroby układu krążenia i nowotwory. Choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną śmierci  (ok. 43,3 proc. ogółu zgonów), a zaraz po nich plasują się nowotwory (ok. 25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.).

Wśród Polaków prawdopodobieństwo zgonu spowodowanego przez choroby układu krążenia jest około 60 proc. wyższe niż u przeciętnego mieszkańca UE. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości grupą przyczyn zgonów ludności Polski. Choroby układu krążenia i nowotwory są łącznie przyczyną ponad dwóch trzecich wszystkich zgonów w Polsce.

Zniesienie limitów przyjęć do specjalistów w 2021

By zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, także od 1 lipca do końca 2021 r. zostaną zniesione limity przyjęć. Dzięki temu pacjenci będą mogli szybciej dostać się do specjalisty lub na specjalistyczne badania diagnostyczne.

 

TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

 

TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK

800 137 200

Otrzymasz niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych,

w weekendy oraz święta

 

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem. Po połączeniu pacjent odsłucha komunikat o możliwości wyboru języka, w którym będzie udzielana konsultacja. W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka i położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia przeprowadzony zostanie wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia.

Podczas połączenia, w razie potrzeby , personel medyczny może wystawić:

 • e-receptę
 • e-skierowanie
 • e-zwolnienie
 • oraz udzielić porad do dalszego postępowania

Gdy będzie potrzebna pilna interwencja medyczna, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej;

 • w godzinach
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach następnego dnia
 • oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Dowiedz się więcej i w razie nagłego zachorowania w nocy, weekend lub święto wybierz numer:

800 137 200