ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Ropczyce, dnia 18.06.2021 r.

 

  

Standard organizacyjny teleporady w ramach POZ

Standard organizacyjny teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej

w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.

     Rejestracja telefoniczna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 18.00.

     W Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach świadczeń udzielających w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Pacjenci mają dostęp do:

 • Porady udzielonej w warunkach ambulatoryjnych
 • Porady udzielonej w warunkach domowych
 • Porady udzielonej przy wykorzystaniu dostępnych systemów łączności tj. teleporady

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z TELEPORADY

 

1.   Teleporady w POZ są udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, położne w zakresie ich kompetencji:

1.1. teleporady są udzielane przy pomocy telefonicznego systemu łączności; w celu umówienia teleporady Pacjent powinien skontaktować się z wybraną przez siebie placówką

 

NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI

 • Przychodnia POZ Ropczyce – centrala: 17 22 18 616, 17 22 18 617, 17 22 18 618,

Numery bezpośrednie - 17 22 18 594, 17 22 31 754, 17 22 31 746, 17 22 31 702

 • Przychodnia POZ Sędziszów Małopolski – 17 22 20 850, 17 22 12 670
 • Filia POZ Będziemyśl – 17 22 26 018
 • Filia POZ Bystrzyca – 17 22 21 476
 • Filia POZ Czarna Sędziszowska – 17 745 56 36
 • Filia POZ Iwierzyce – 17 22 21 003
 • Filia POZ Lubzina – 17 22 12 124
 • Filia POZ Niedźwiada – 17 22 13 323
 • Filia POZ Zagorzyce – 17 22 26 129
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: Ropczyce – 17 22 31 742:
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: Sędziszów Młp. - 17 22 20 856

Osoba rejestrująca Pacjenta na wizytę (telefonicznie lub osobiście) wpisuje do terminarza przyjęć oraz informuje Pacjenta o dniu i godzinie teleporady oraz prosi o podanie kontaktu telefonicznego.

Pacjent ma prawo do zgłoszenia podczas rejestracji teleporady wolę osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

1.2. teleporadę można również umówić za pośrednictwem osoby trzeciej,

1.3. teleporady są udzielane w godzinach pracy placówki poz,

1.4. teleporada powinna być zrealizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się Pacjenta do podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności, osobistej lub w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym,

1.5. teleporada powinna być zapewniona Pacjentowi w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia bez zbędnej zwłoki.

2. Pacjent bez względu na sam fakt teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej, lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji czy brak dostępności lekarza, który miał udzielić teleporady, Świadczeniodawca niezwłocznie uzgadnia z Pacjentem nowy termin teleporady.

 

REALIZACJA TELEPORADY

 

Osoba udzielająca świadczenia jest zobowiązana do trzykrotnej próby nawiązania kontaktu z Pacjentem w ustalonym terminie, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. W sytuacji braku kontaktu z Pacjentem teleporada zostaje anulowana, a Pacjent zobowiązany jest do ponownego kontaktu celem ustalenia nowego terminu.

Teleporada następuje po przeprowadzeniu ankiety tożsamości Pacjenta. Personel medyczny zadaje Pacjentowi pytania weryfikujące tożsamość np. PESEL, adres zamieszkania, czy jest ktoś upoważniony do dostępu do dokumentacji medycznej lub informacji o stanie zdrowia, czy Pacjent korzystał ze świadczeń w innej poradni w ramach naszej placówki.

W ramach teleporady lekarz/pielęgniarka/położna poz dokonuje oceny stanu Pacjenta (na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej), ustala czy teleporada jest wystarczająca dla aktualnego problemu zdrowotnego, czy konieczna będzie wizyta osobista (stacjonarna), wizyta domowa, czy inne świadczenie medyczne – o czym informuje Pacjenta.

Istnieje możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia Pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta będzie ustalona w porozumieniu z Pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

W uzasadnionych przypadkach personel medyczny może wystawić e-skierowanie, e -receptę, e-zwolnienie lekarskie, e-zlecenie na wyroby medyczne, zleca badania laboratoryjne lub obrazowe, interpretuje wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej, udziela informacji na temat przyjmowanych leków.

Personel medyczny w oparciu o przeprowadzony wywiad oraz dokumentacje medyczną może skierować Pacjenta na wizytę stacjonarną.

Osoba udzielająca teleporady dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Przed zakończeniem teleporady lekarz/pielęgniarka/położna poz podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla Pacjenta zrozumiałe. W przypadku zgłoszenia przez Pacjenta jakichkolwiek wątpliwości – wyjaśnia je.

REALIZACJA E-RECEPTY

 

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-receptę, Pacjent otrzymuje SMS-a z 4 cyfrowym kodem PIN umożliwiającym zrealizowanie e-recepty w aptece bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany Pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawioną e-receptę można zrealizować w dowolnej aptece, podając otrzymany numer PIN oraz numer PESEL. Leki z e-recept można wykupić w różnych aptekach. Nie trzeba szukać apteki, która będzie miała (lub zamówi) wszystkie przepisane leki. Można kupić część leków w jednej aptece, a część w drugiej. Jest to duże ułatwienie, jeśli zależy Pacjentowi na niższej cenie leku lub jeśli Pacjent jest w podróży.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie przepisane opakowania jednego leku trzeba wykupić w tej samej aptece, w której wykupiono pierwsze opakowanie. Można rozłożyć ten zakup w czasie i najpierw kupić tylko jedno opakowanie, a dopiero po jakimś czasie kolejne. Jednak po to kolejne opakowanie leku należy przyjść do tej apteki, w której kupiono pierwsze. Inna apteka go nie sprzeda.

REALIZACJA E-SKIEROWANIA

 

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e- skierowanie, Pacjent otrzymuje SMS z 4 cyfrowym kodem PIN bądź też 4-cyfrowy kod PIN jest podawany Pacjentowi już w trakcie teleporady. Wystawione e-skierowanie można zarejestrować osobiście lub telefonicznie u wybranego Świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie objętym skierowaniem podając 4-cyfrowy kod i PESEL.

 

SPOSÓB REALIZACJI E-ZWOLNIENIA

 

Lekarz elektronicznie wystawia i podpisuje e-zwolnienie. W przypadku gdy pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych (lekarzowi podpowie to system), Pacjent otrzymuje wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego, wraz z jego podpisem i pieczątką. W takiej sytuacji należy samemu dostarczyć zwolnienie lekarskie do pracodawcy w ciągu 7 dni.

 

REALIZACJA E-ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

 

Jeśli podczas teleporady personel medyczny wystawia e-zlecenie na wyroby medyczne, Pacjent otrzymuje przez telefon lub SMS-a numer zlecenia, który uprawnia do zrealizowania tego zlecenia w dowolnie wybranej placówce aptecznej lub w sklepie medycznym.

 

REALIZACJA ZLECEŃ DODATKOWYCH

 

W przypadku zlecenia badań dodatkowych tj. laboratoryjnych, badań EKG, zleceń dla pielęgniarki, wykonania iniekcji, lekarz poz wystawia zlecenia w programie informatycznym przychodni a zlecenia są realizowane w gabinecie zabiegowym.

 

AKTYWACJA INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)

 

Internetowe Konto Pacjenta to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której szybko i bezpośrednio można sprawdzić informacje o swoim zdrowiu:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej, w tym do:

 • E-recepty
 • E-skierowania
 • Wyników badań
 • Wypisu ze szpitala
 • Informacji o wysokości refundacji kupionych leków i innych produktów medycznych
 • Świadczeń realizowanych w ramach NFZ (na przykład przebytego zabiegu lub badania)
 • Wytycznych dotyczących zaleconej dawki leków
 • Informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ (dot. np. wizyty u lekarza specjalisty czy planowanego terminu rehabilitacji)

Poprzez IKP Pacjent ma możliwość złożenia e-Deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, a także może zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.